משלוח חינם ברכישות מעל 299 ש"ח ט.ל.ח

תקנון האתר

תקנון אתר

 1. הגדרות

בתקנון זה יהיו למונחים המוגדרים בו המשמעות שלהלן:

 

 •   "האתר" - אתר האינטרנט nooma.co.il.
 • "החברה" -  סטארק קח יזמות בע"מ, ח.פ. 516053501, מרחוב פרץ חיות 6, תל אביב 6326215.
 • "המוצרים" - המוצרים השונים המופיעים באתר ומוצעים למכירה.
 • "יום עסקים" – יום עסקים הינו יום חול (ראשון עד חמישי), למעט ערבי חג, חג, שבתון, חול המועד, ימי זיכרון ויום ביצוע ההזמנה באתר.
 • "לקוח" - כל אדם העושה שימוש באתר, בשירותים ובתכנים הכלולים בו, לרבות הזמנת ורכישת מוצרים, לרבות עבור צדדים שלישיים.
 1. כללי
  • האתר הינו חנות וירטואלית, המשמש כאתר מקוון לרכישת מוצרים מבמבוק, שהינו בבעלות החברה ומנוהל על ידה ו/או על-ידי מי מטעמה.
  • האמור בתנאי שימוש באתר זה כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, האמור להלן מתייחס באופן שווה לשני המינים כאחד.
  • לכל שאלה או בירור ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה בטלפון: 050-7149671 או בדואר אלקטרוני: nooma.bamboo@gmail.com.
  • תקנון זה מהווה הסכם מחייב בין הלקוח לבין החברה, ולפיכך הנך מתבקש לקרוא בעיון את התקנון במלואו. תקנון זה הינו הבסיס החוקי להזמנות, לגלישה ולשימוש באתר ובשירותי החברה והוא בלבד מסדיר את היחסים בין החברה לבין הלקוחות. גלישה באתר ו/או ביצוע פעולות באתר מהווים הסכמת הלקוח לקבל ולנהוג על-פי הוראות התקנון. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. יובהר כי תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולרי, טאבלטים, מחשבי כף יד למיניהם וכיו״ב), בין אם באמצעות רשת האינטרנט, ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
  •  בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה לבין מידע המתקבל ממקור אחר, יגברו הוראות תקנון זה.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת ו/או הסכמת הלקוחות. בכלל זה, החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר ו/או לשנות ו/או לערוך כל חומר ו/או מסר באתר ו/או התנאים לשימוש באתר, מחירי המוצרים ו/או הפסקת פעילות האתר באופן מלא או חלקי, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
  • מבלי לגרוע מכלליות האמור, החברה רשאית להפסיק, מעת לעת, את פעילות האתר לשם תחזוקה שוטפת, תיקון, שדרוג ושיפור האתר, המוצרים או כל אמצעי טכנולוגי אחר המופעל על ידה באתר.
  • כל קטין כהגדרתו בדין (מי אשר טרם מלאו לו 18 שנה) או כל גורם אחר אשר נדרש את הסכמתו של צד שלישי לצורך ביצוע רכישה ו/או פעולה משפטית, מצהיר ומאשר בזאת כי קיבל את הסכמת הממונה/אחראי עליו (לרבות אפוטרופסו ו/או הוריו ו/או הממונה על פי דין) וזאת לצורך ביצוע רכישות ו/או פעולות אחרות באתר זה. יובהר כי הזנת פרטי אשראי של הורה ו/או אפוטרופוס ייחשבו כמתן הסכמה לביצוע הרכישה על-ידי לקוח קטין או כל גורם אחר אשר נדרש את הסכמתו של צד שלישי.
  • רישומי המחשב של החברה בלבד, בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר, יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
  • החברה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות וכפוף לאמור בדין החל, החברה לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.
  • הרישום לאתר מוגבל ביצירת חשבון יחיד לכל לקוח. החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר חשבונות כפולים.
  • בעת ההרשמה לאתר, הלקוח יהא רשאי להירשם לרשימת התפוצה של הדיוורים הרשמיים של האתר (להלן: "רשימת התפוצה"). ככל שהלקוח מעוניין להסיר את עצמו מרשימת התפוצה לאחר שנרשם, הוא יוכל לעשות זאת דרך הלינק בתחתית הדיוור שהתקבל או בפנייה לדואר אלקטרוני:  nooma.bamboo@gmail.com או תחת ה"חשבון שלי" בחשבון הלקוח באתר, לפי בחירתו. למען הסר ספק, החברה עדיין תהא רשאית לעשות שימוש בפרטי הלקוח לצורך המטרות המפורטות במדיניות הפרטיות של האתר כאמור בסעיף 10 להלן וכן לצורך שליחת הודעות תפעוליות (כגון: קבלת חשבונית, אישור הזמנה, תזכורת אודות תהליכי קנייה שהחלו אך לא הסתיימו, וכיו"ב), בהתאם לדין החל, וזאת גם אם הלקוח אינו רשום ברשימת התפוצה.
  • בעת עדכון סל הקניות, וכפוף לדין החל, החברה שומרת לעצמה את הזכות להעביר תזכורת ללקוח אודות הסל הנטוש, באמצעות שליחת דואר אלקטרוני לכתובת שהוזנה, כאשר ללקוח תעמוד הזכות להודיע לחברה בכל שלב שהוא מבקש שהחברה לא תשלח לו דיוורים נוספים, מעבר לחובות שחלות עליה על-פי דין ולצורך תפעול האתר ומתן שירות ללקוח.
 2. המוצרים והשירותים באתר
  • המוצרים אשר יוצעו באתר מעת לעת ובכלל זה מבצעים, הטבות, הנחות והצעות מיוחדות, יהיו כולם כפופים לתנאים אותם תקבע החברה, ביחס לכל מוצר, על פי שיקול דעתה הבלעדי. החברה רשאית להפסיק ו/או לשנות את תנאי הרכישה ויתר המבצעים כאמור, בכל עת ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.
  • תמונות המוצרים המוצגות באתר החברה הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות את החברה לכל דבר ועניין.
  • החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל המוצרים שתמונותיהם מופיעות באתר.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את האתר ו/או שירותיו, לרבות הוספת ו/או הפסקת אספקת מוצרים או שירותים ו/או שינוי הוראות השימוש ו/או שינוי המחירים המוצעים על ידה ו/או התנאים לשימוש באתר ו/או הפסקת פעילות האתר באופן מלא או חלקי, על פי שיקול דעתה הבלעדי, וכל שינוי יחייב את המשתמש באתר.
  • מבלי לגרוע מכלליות האמור, יובהר כי החברה רשאית להפסיק מעת לעת את פעילות האתר, השירותים והמוצרים המוצעים בו על ידה לשם תחזוקה שוטפת, תיקון, שדרוג ושיפור של התוכנות, החומרה או כל אמצעי טכנולוגי אחר המופעל על ידה באתר.
  • השירותים באתר ניתנים כמות שהם (AS IS) ולא תהיה ללקוח כל טענה, תביעה או דרישה בקשר עם תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.
  • השימוש באתר ושירותיו הינו אך ורק למטרות חוקיות.
  • ככל ויגרמו לחברה נזקים כתוצאה משימוש המשתמש באתר, מתחייב הנ"ל לפצות ולשפות את החברה, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק כאמור וזאת לרבות בגין הוצאות משפטיות שיגרמו לחברה.
 3. הזמנות ותנאי הרכישה באתר
  • רכישת מוצרים באמצעות האתר תתבצע על-ידי לקוח רשום או כזה שבחר להתחבר כאורח באמצעות מילוי טופס הזמנה המופיע באתר. יובהר כי מילוי כל הפרטים הנדרשים לצורך רישום לאתר מהווה תנאי לביצוע ההזמנה. הלקוח אחראי באופן בלעדי לשמירת פרטי החשבון שלו באתר בסודיות מוחלטת.
  • הרכישה דרך האתר מהווה הסכמת הרוכש לתנאים המפורטים באתר וחשיפה לתכני האתר באחריותו של הלקוח בלבד. המשתמש באתר מצהיר ומאשר וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או מי ממפעליו ו/או מבעליו ו/או מי מטעמם.
  • כל המוצרים הנמכרים באתר החברה, מוצעים ללקוחות לרכישה באמצעות האתר במחיר הנקוב ובהתאם לתנאי הרכישה ו/או תנאי מבצע הנקובים באותה העת באתר או בפרסומים רשמיים של החברה כמפורט להלן. יודגש כי אין כפל מבצעים באתר.
  • החברה רשאית (אך לא חייבת) להציע מבצעים, הטבות והנחות באתר (להלן ביחד: "המבצעים") או בכל אמצעי תקשורת אחר - לרבות טלפון, דואר אלקטרוני או הודעת טקסט, על כל או חלק מהמוצרים המוצעים למכירה באתר. מבצעים והטבות אלו ינוהלו בהתאם להוראות הדין, להוראות תקנון זה וכן לתנאים שיתפרסמו באתר, מעת לעת ביחס לכל מבצע ו/או הטבה. החברה רשאית בכל עת להפסיק מבצעים אלה, כולם או חלקם, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך. המבצעים המוצגים באתר יחולו אך ורק באתר והחברה אינה מחויבת להחיל אותם בנקודות מכירה אחרות. מובהר בזאת כי תיתכן שונות בין המבצעים המוצעים באתר לבין המבצעים המוצעים בנקודות מכירה אחרות וזאת אף ביחס לאותם המוצרים ניתן להשתמש בהטבה אחת בלבד ברכישה. במקרה של ביטול עסקה לרכישת פריט שנקנה במבצע או באמצעות שימוש בהטבה, הסכום שיוחזר, ככל ועומדת ללקוח זכות לקבלת החזר כספי, יהיה זה ששולם בפועל (כלומר לאחר מימוש המבצע או מימוש ההטבה). החברה שומרת לעצמה את הזכות המלאה לשנות מבצעים והטבות, להפסיקם או להאריכם, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וכפוף להוראות הדין.
  • ההחברה שומרת לעצמה את הזכות להעלות ולשווק מבצעי בזק, מבצעים הנותנים הטבה כלשהי ומוגבלים בזמן, תוך תקשור ממוקד באתר ומחוצה לו.
  • מכירת המוצרים אינה מיועדת למכירה סיטונאית ו/או למכירה חוזרת (רכישת מוצרים לצורך מכירתם לצד ג').
  • מחירי המוצרים כוללים מע״מ על-פי הדין, אך לא כוללים דמי משלוח, אלא אם צוין במפורש אחרת.
  • החברה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי אמצעי התשלום). אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, יחויב הלקוח לפי המחירים המעודכנים.
  • רכישת מוצרים באתר תתאפשר אך רק באמצעות אחד מאמצעי התשלום המפורטים בתנאי הרכישה, אשר יאושרו על-ידי החברה.
  • על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים באתר באופן נכון, מדויק ועדכני. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, החברה לא תוכל להבטיח שההזמנה תיקלט, תתבצע או שהמוצרים יגיעו ליעדם. במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה בגלל הזנת פרטים שגויים ו/או פרטים מוטעים, החברה תהיה רשאית לחייב את הלקוח בתשלום נוסף בגין דמי המשלוח.
  • החברה לא תעשה בפרטי הלקוח כל שימוש, שלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר כמפורט בסעיף 10 להלן.
  • אם הלקוח עושה שימוש בפרטי כרטיס אשראי או אמצעי תשלום אחר של צד שלישי כלשהו, השימוש בכרטיס האשראי או אמצעי התשלום, לפי העניין, הוא על דעתו ובהסכמתו המלאה של הבעלים הרשום של כרטיס האשראי או אמצעי התשלום, והלקוח יישא באופן בלעדי באחריות המלאה וישפה את החברה ו/או מי מטעמה עם דרישתה הראשונה בגין כל תביעה ו/או דרישה של בעלי כרטיס האשראי או אמצעי התשלום האחר או כל צד שלישי בקשר לשימוש הלקוח בכרטיס אשראי או אמצעי התשלום האחר כאמור.
  • עם ביצוע ההזמנה על-ידי הלקוח, החברה או מי מטעמה יבצעו בדיקה של פרטי אמצעי התשלום עמו שילם הלקוח את התמורה בעסקה, ועם אישור ההזמנה ע״י חברות האשראי או ספק שירותי תשלום מקוון אחר, תישלח הודעה ללקוח שתיידע אותו שהעסקה אכן אושרה.
  • פרטי ההזמנה כפי שהוזנו על-ידי הלקוח בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי החברה יהוו ראייה חלוטה וסופית לנכונות העסקה.
  • אם יתברר שכרטיס האשראי או אמצעי תשלום אחר, לפי העניין, של הלקוח או מי מטעמו אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי איננה מכבדת את העסקה, או שחברת PayPal (או כל שירות תשלום מקוון זמין אחר, ככל שהחברה אישרה תשלום באמצעות שירות תשלום מקוון כאמור) אינה מכבדת את החיוב, או שהמוצר המבוקש איננו מצוי במלאי שבידי החברה, החברה תיצור קשר עם הלקוח (באמצעות הפרטים שהזין הלקוח בעת ההרשמה לאתר, או, לפי העניין, בעת ההזמנה כאורח), לשם השלמת העסקה או ביטולה.
  • בנוסף לאישור הנדרש מאת חברת האשראי כאמור לעיל, אישור ההזמנה ו/או פעולת הרכישה, לפי העניין, מותנה באישור החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות אישור שהמוצר אכן קיים במלאי החברה במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה (אף אם צוין באתר כי המוצר אכן קיים במלאי). היה והמוצר אינו קיים במלאי, תבוטל ההזמנה, וככל שחויב הלקוח בגינה – יזוכה הלקוח בהתאם. למען הסר ספק, ללקוח לא תהא כל טענה ו/או תביעה בעניין זה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף, אשר נגרם ללקוח ו/או לצד שלישי כתוצאה מכך. יובהר כי ייתכנו מצבים בהם על אף שמוצר מסוים מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל אותו מוצר אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו – במצבים אלו תבוטל העסקה וללקוח לא תהא טענה בקשר לכך, בכפוף להשבת הסכום ששולם לחברה על-ידי הלקוח.
  • לקוח יהיה רשאי להזמין מוצר ולבחור יעד מבוקש למשלוח המוצר וזאת על-ידי עדכון היעד המבוקש בטופס ההזמנה, אולם יודגש כי מטעמי נוחות, היעד האחרון למשלוח שיעודכן על-ידי הלקוח יישמר במאגר החברה כיעד המבוקש של הלקוח להזמנות עתידיות. באחריות הלקוח לוודא כי היעד המבוקש נכון ועדכני בכל הזמנה והזמנה וככל הנדרש לעדכנו בהתאם.
  • לאחר שהוזנו פרטי התשלום בדף התשלום, יישלח ללקוח אישור באמצעות הדואר האלקטרוני אותו הזין בעת ההרשמה לאתר או, לפי העניין, בעת ההזמנה כאורח, על קליטת פרטי ההזמנה. אישור זה אינו מחייב את החברה לספק את המוצרים, והוא רק מעיד על כך שפרטי ההזמנה נקלטו אצל החברה.
  • יובהר כי במידה והחברה תאשר תשלום באמצעות חשבון PayPal (או כל ספק שירותי תשלום מקוון אחר) והלקוח יבחר לעשות שימוש באמצעי תשלום זה, יתבקש הלקוח להזין את פרטי חשבונו הקיים באתר PayPal (או חשבון אצל ספק שירותי התשלום המקוון האחר), או יוכל לבחור לפתוח חשבון PayPal / ספק תשלום מקוון אחר. אם החליט הלקוח לשלם באמצעות חשבון PayPal / ספק תשלום מקוון אחר, החברה תוכל לגבות את התשלום עבור המוצרים רק לאחר קבלת אישור מ-PayPal / ספק אחר. השימוש וקבלת האישור כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של PayPal/ספק שירותי תשלום מקוון, ולא של האתר.
 4. מדיניות החזרת מוצרים וביטול עסקה על-ידי הלקוח
  • האמור בסעיף 5 זה כפוף להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ״א 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן").
  • לקוח אשר רכש מוצר יהא רשאי לבטל עסקה לרכישת מוצר לא יאוחר מ-14 (ארבעה עשר)  יום ממועד קבלת המוצר או קבלת מסמך הגילוי בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, המאוחר מביניהם, על-ידי מסירת הודעה בכתב לחברה, ובמקרה כזה תשיב החברה לידי הלקוח את התמורה ששילם בגין המוצר, ובלבד שלא נעשה במוצר כל שימוש והוא ארוז באריזתו המקורית, והכל בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981, והחברה תהיה רשאית לנכות מסך זה דמי ביטול בסך של 5% ממחיר המוצר נושא העסקה או 100 ש"ח, לפי הנמוך מבניהם. על אף האמור, החברה לא תגבה דמי ביטול היה והביטול נובע מפגם במוצר או עקב הפרה של החברה כלפי הלקוח של הוראות תקנון זה בקשר עם העסקה. במקרה כאמור הלקוח יודיע על כך לחברה ויתואם המועד לאיסוף המוצר, והכל בכפוף ובהתאם להוראות הדין החל. יובהר כי הלקוח יישא בעלות משלוח המוצר חזרה לחברה.
  • לקוח שהינו אדם עם מוגבלות (כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח – 1998 (להלן: "אדם עם מוגבלות") או לקוח המוגדר כ"אזרח ותיק" או מי שטרם חלפו חמש שנים מיום שניתנה לו תעודת עולה או תעודת זכאות כעולה ממשרד העלייה והקליטה (להלן: "עולה חדש") יהא רשאי לבטל עסקה לרכישת מוצר בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך הגילוי בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין החברה ללקוח, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית. במקרה כאמור הלקוח יודיע על כך לחברה ויתואם המועד לאיסוף המוצר, והכל בהתאם ובכפוף להוראות הדין החל. יובהר כי הלקוח יישא בעלות משלוח המוצר חזרה לחברה, זאת בנוסף לדמי הביטול.
  • החברה תהא רשאית לדרוש מלקוח שהינו אדם עם מוגבלות או אזרח ותיק או עולה חדש להציג לחברה תעודה המוכיחה שהינו אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש.
  • בוטלה כדין עסקה על-ידי לקוח שהינה אדם עם מוגבלות או אזרח ותיק או עולה חדש בהתאם למפורט להלן, תשיב החברה לידי אותו לקוח את התמורה ששילם בגין המוצר, והחברה תהיה רשאית לנכות מסך זה דמי ביטול בסך של 5% ממחיר המוצר נושא העסקה או 100 ש"ח, לפי הנמוך מביניהם. על אף האמור, החברה לא תגבה דמי ביטול היה והביטול נובע מפגם במוצר או עקב כל הפרה מוכחת של החברה כלפי הלקוח של הוראות תקנון זה בקשר עם העסקה.
  • הייתה ללקוח זכות לבטל עסקה לפי תקנון זה או לפי חוק הגנת הצרכן, הודעת הביטול שימסור הלקוח לחברה תינתן באחת מהדרכים המפורטות להלן:

(א) בטלפון: 050-7149671

(ב) בדואר אלקטרוני: nooma.bamboo@gmail.com

(ג) בדואר רשום עם אישור מסירה לכתובת: רח' פרץ חיות 6, תל-אביב

(ד) באמצעות שליחת פנייה לחברה דרך האתר.

 • הודעת הביטול של הלקוח תכלול את שמו, מספר תעודת הזהות של הלקוח ואת מספר ההזמנה.
 • החזר כספי ייעשה באמצעות זיכוי כספי שיועבר לכרטיס האשראי או לאמצעי התשלום בו בוצעה ההזמנה או שיינתן כזיכוי לחשבון הלקוח (קרדיט) לרכישה באתר, בהתאם לבחירת הלקוח במסגרת הליך ביטול העסקה. ההחזר הכספי יבוצע באותם תנאים של העסקה המקורית -  כלומר, עסקה שבוצעה בתשלומים תזוכה במספר תשלומים תואם, ועסקה שחויבה בתשלום בודד תזוכה בתשלום אחד.
 •  על אף האמור בסעיף 5.8 לעיל, לקוח אשר רכש מוצר באמצעות האתר ושילם באמצעות כרטיס "דיירקט", וביקש לבטל את העסקה כדין בהתאם למפורט בתקנון זה, יזוכה בכרטיס אשראי או אמצעי תשלום אחר אשר ימסור לחברה לצורך כך ויהיה מקובל על החברה. בכפוף להוראות הדין, מועד ביצוע הזיכוי עלול להתארך במקרה זה. בנוסף, במקרה זה ניתן לבקש באופן מפורש לקבל זיכוי לרכישה באתר (קרדיט) במקום ההחזר הכספי.
 • אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של החברה לתבוע את נזקיה, בשל כך שערך המוצר שהוחזר פחת כתוצאה מהרעה מצבו, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנעשה בו שימוש, שאריזתו נפתחה או נפגמה, שניזוק, שנפגם, שהתקלקל ו/או שספג פגיעה כלשהי.
 • במקרה של ביטול עסקה לרכישת מוצר אליה נלוותה הטבה נוסף על המוצר שנרכש (לדוגמא, מוצר נוסף במתנה, מוצר נוסף בהנחה וכיו"ב), יחולו על ביטול עסקה זו הוראות סעיף 5 זה וההחזר הכספי ללקוח יהיה הסכום ששולם בפועל לאחר קבלת ההטבה.
 • ככל שהעסקה בוטלה כדין, הלקוח יהא רשאי להחזיר את המוצרים שהוזמנו דרך האתר לאחר ביטול עסקה באמצעות (א) איסוף המוצר על ידי שליח של החברה בתיאום מראש. במקרים של החזרת מוצר, תהיה החברה רשאית לחייב את הלקוח בדמי המשלוח חזרה שיקוזזו מסך ההחזר ללקוח. או (ב) בנקודת החלוקה של החברה, ככל שקיימת כזו.
 • אם בשל חוסר במלאי, יוזמנו מוצרים שלא יימצאו במלאי, החברה תזכה את הלקוח באופן אוטומטי, ויישלח אליו מייל עדכון על ביצוע הזיכוי. ככל שהלקוח שילם בכרטיס מסוג "דיירקט", יחול על ביטול העסקה האמור בסעיף  5.9 לעיל.
 • מובהר כי בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן זכות הביטול כמפורט לעיל לא תחול על מוצרים המפורטים בחוק הגנת הצרכן, לרבות ביחס לטובין פסידים (מוצרים שעם הגעתם אל הלקוח ומרגע שסופקו לא ניתן להשתמש בהם פעם נוספת או לספקם ללקוח אחר או מוצרים שערכם נאבד בפרק הזמן עד החזרת המוצר, או מוצרים שיכולים להתקלקל עד החזרתם).
 • לא ניתן להחזיר פריט בודד שנרכש כחלק מערכה/מארז אלא רק את הערכה/מארז על כל פריטיהם.
 1. ביטול עסקה על-ידי החברה ומניעת גישה לאתר
  • מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה לעיל ולהלן, החברה רשאית ושומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או למנוע אפשרות להזמין מוצרים באמצעות האתר או לבטל הזמנות או להפסיק את השימוש של הלקוח באתר בכל מקרה בו החברה סבורה: (א) שהלקוח ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבירה על הוראות הדין; (ב) שהלקוח הפר תנאי מתנאי התקנון או כל הוראה מחייבת אחרת שתופיע באתר או במסמכי התקשרות אחרים החלים בין הלקוח לחברה ו/או מי מטעמה; (ג) שהלקוח ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בצד שלישי כלשהו, לרבות לקוחות אחרים או בפעילות התקינה של האתר, לרבות ומבלי לגרוע, מסירה במתכוון של פרטים שגויים, הזמנות פיקטיביות ו/או ביטולים מכוונים של עסקאות ו/או שימוש בכרטיס אשראי או אמצעי תשלום אחר שברשות הלקוח שפרטיו הגיעו לידיו שלא כדין; (ד) אם ישנו חוב כספי לחברה ו/או לחברות הקשורות עמה וחלף המועד לתשלומו; (ה) אם נפלה טעות כלשהי, לרבות טעות סופר ו/או תקלה בתקשורת ו/או כל תקלה טכנית אחרת אשר שבשה את מחיר המוצר ו/או את תיאור הפריט באתר, ו/או במשלוח המוצר; (ו) בכל מקרה אשר, מחמת כוח עליון ו/או כל אירוע שאינו בשליטת החברה ו/או מי מטעמה, לא יתאפשר ניהול האתר כסדרו ו/או אספקת המוצרים ו/או עמידה בהתחייבות כלשהי של החברה באופן מלא או חלקי, (ז) אם לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ופרטיו המלאים של הלקוח; (ח) במקרה בו קיים חשש שהרכישה מבוצעת במסגרת רכישה סיטונאית ו/או לצורך מכירה חוזרת על ידי הלקוח או מי מטעמו; (ט) אם אזל המוצר מהמלאי לאחר או לפני שהתבצעה מכירה (אך טרם המשלוח ללקוח). בוטלה ההזמנה כאמור, האתר לא יהא אחראי ולא יישא בכל נזק שנגרם ללקוחה ו/או לצד שלישי, לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר; (י) כרטיס האשראי או אמצעי התשלום האחר שברשות הלקוח נחסמו או הוגבלו לשימוש בדרך כלשהי; או (יא) מכל סיבה אחרת שאינה מפורטת לעיל ושהחברה מצאה לנכון, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
  • בכל אחד מהמקרים הרלוונטיים האמורים תהא החברה רשאית, בין היתר ומבלי לגרוע, להתחקות אחר השימוש של הלקוח באתר, להעביר את דפוסי התנהגות הלקוח לרשויות הרלוונטיות ו/או כפוף להוראות הדין, לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעתה של החברה, כי הינם נפגעים מהפעילות המפרה של הלקוח וכן כל פעולה אחרת אשר החברה תמצא לנכון לנקוט כדי להגן על קניינה ו/או על זכויותיה ו/או זכויות צדדים שלישיים.
 2. אספקה ומשלוחים
  • אספקת המוצר ללקוח תבוצע באמצעות דואר רשום או משלוח עד הבית על-ידי חברות שליחויות, בתוספת דמי משלוח, אלא אם נאמר במפורש אחרת או באמצעות איסוף עצמי, ככל שיתאפשר.
  • אספקת המוצר ללקוח מבוצעת במסגרת זמן האספקה שהובטח במהלך ביצוע עסקת הרכישה. אך יודגש כי החברה אינה יכולה לקחת אחריות על עיכובים של חברות השילוח השונות או שירותי הדואר ואין לראות בחברה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי אספקה שנגרם עקב פעולה או מחדל של חברות השילוח ו/או כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה של החברה לרבות, שביתות, תאונה, פגעי מזג אויר, מצבי חירום בטחונים, פעולות איבה, טרור וכיוצא באלו.
  • דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לגבולות מדינת ישראל. במקרה של הובלה חריגה כאמור, החברה תהא רשאית לבטל את ההזמנה לפי שיקול דעתה, או לגבות תשלום בנוסף לתשלום בגין הובלה רגילה. התשלום עבור המשלוח יתבצע באמצעות כרטיס אשראי שאושר לשימוש על-ידי החברה ויתווסף לתשלום הכולל של העסקה.
  • לפרטים מלאים בנושא אספקה ומשלוחי מוצרים בקרו בעמוד "משלוחים", לחצו כאן.
 3. אחריות
  • החברה עושה מאמצים רבים על מנת להגן על הלקוחות באתר מפני סיכונים קיימים מעצם השימוש באינטרנט. על אף האמור, כידוע לא ניתן ליצור הגנה מוחלטת והחברה או נותני שירותים אחרים באתר ו/או מי מטעמם לא יישאו באחריות לנזקים ו/או הפסדים, מכל מין וסוג שהוא, העלולים להיגרם כתוצאה מגלישה ו/או שימוש באתר, חוסר זמינות של האתר או חוסר זמינות של מוצר ו/או שירות זה או אחר.
  • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי לא יהיה ללקוח טענות, תביעות ו/או דרישות כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, תשלום, הוצאה או אובדן רווח שיגרמו לו עקב גלישה באתר ו/או השימוש בשירותים השונים באתר, לרבות, כל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש בשימוש באתר ו/או בשירותים הכלולים בו (לרבות עיכוב בזמני השילוח של המוצרים באמצעות שליחים או באמצעות דואר רשום) ו/או בכל הקשור עם מי מאלה (לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בקווי בזק ו/או במערכות האינטרנט ו/או ברשתות הסלולר). כמו כן, יודגש כי החברה לא תישא באחריות כל שהיא לכל נזק, לרבות נזק עקיף או תוצאתי שייגרם, אם ייגרם, ללקוח עקב מתן ו/או אי מתן ו/או סיום השירותים כולם או מקצתם.
  • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל הוצאה, אובדן או נזק אשר יגרמו מכל סיבה שהיא, שאינה תלויה בחברה, לרבות ומבלי לגרוע, כתוצאה מצו ו/או תקנה ו/או הוראה של רשות ממשלתית, שיתוק מהותי של מערכות התקשורת, רעידת אדמה, סופה, מחסור בחומרים ו/או בשירותים ציבוריים ו/או בשירותי הובלה, אש, שיטפון, פיצוץ, התפוצצות, תאונה, מגיפה, שביתה, השבתה, מהומות, הפרדת הסדר הציבורי, מלחמה, פעולת טרור ו/או איבה וסגר ואלו לא יחשבו כהפרה של תנאי תקנון זה ולא יזכו את הלקוח בכל סעד ו/או זכות. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי לא תהא ללקוח כל טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט החברה עקב תקלה ו/או שיבוש כאמור.
  • ככל ויאפשר האתר העברת ו/או פרסום מסרים ו/או חומרים אחרים על ידי לקוחות או גופים מסחריים אחרים, יהיו מסרים אלה באחריותם הבלעדית של המשתמשים ו/או הגופים יוזמי הפרסום. החברה לא תישא בכל אחריות בגין מסרים ו/או חומרים שונים אשר יתפרסמו באתר שלא מטעמה.
  • החברה אינה אחראית לתכנים ו/או שירותים אשר יופיעו באתרים אחרים המקושרים לאתר. כמו כן, החברה אינה אחראית לתכנים ו/או שירותים אשר יתפרסמו באתר במסגרת פרסומות אלה ואחרות של גופים מסחריים או אחרים.
  • ייתכן כי במסגרת השימוש באתר עשויה החברה לספק קישורים והפניות לאתרים ודפים שונים ברשת האינטרנט, המופעלים על-ידי צדדים שלישיים בהם יוכל הלקוח, בין היתר, לקבל או לרכוש מוצרים ושירותים שונים. ייתכן כי באתרים ובדפים מקשורים אלו יתבקש הלקוח להירשם, למסור פרטים שונים וכיו"ב. מובהר כי אין לחברה כל ידיעה, שליטה או אחריות לגבי הנעשה באתרים מקשורים אלו. מסירת פרטים והרשמה באתרים אלו אינה כפופה למדיניות הפרטיות של החברה אלא למדיניות הפרטיות של אותם אתרים ודפים מקושרים ולהוראות כל דין. הגלישה לאתרים ודפים מקשורים אלו, כמו גם כל פעולה שיבצע הלקוח בקשר אליהם, הינן באחריותו הבלעדית של הלקוח ושל בעלי האתרים והדפים המקושרים בלבד, וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בגין אבדן, הפסד או נזקים ישירים ו/או עקיפים כנגד החברה ו/או מי מטעמה הנובעים מהסתמכות ו/או שימוש בתכנים ו/או במידע הניתן באתרים ודפים מקושרים אלו.
  • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה, תהא עילת התביעה אשר תהא, גבול אחריותה של החברה לא יעלה על סך התשלומים ששילם הלקוח לחברה, ובכל מקרה החברה לא תהיה אחראית לנזק תוצאתי או עקיף, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
  • החברה אינה אחראית לשימוש שיעשה הלקוח ו/או כל אדם אחר במוצר שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או החברה לרבות ביצוע כביסה ו/או כל שימוש אחר שאינו בהתאם להוראות שעל גבי התווית.
  • החברה תעשה כמיטב יכולתה לספק מוצרים איכותיים במועד המבוקש. ככל שהלקוח סבור כי המוצרים שרכש באמצעות האתר או השירותים לוקים בפגם כלשהו, הוא מוזמן לפנות לחברה בטלפון 050-7149671 או באמצעות דואר אלקטרוני: nooma.bamboo@gmail.com. 
 4. קניין רוחני
  • כל זכויות הקניין הרוחני באתר ו/או במוצרים, לרבות זכויות היוצרים, הדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושה של החברה בלבד ו/או לפי העניין, צדדים שלישיים. זכויות אלה חלות, בין השאר, על התכנים באתר, הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תיאור ועיצוב המוצרים, מחירי המוצרים, אייקונים, גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר וכל פרט אחר הקשור להפעלתו של האתר, עיצוב, תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכיו"ב, בין בממשק החיצוני, בין בקוד המקור ובין בקוד יעד.
  • תקנון זה מעניק ללקוח הרשאה מוגבלת להשתמש באתר לפי התנאים המופיעים בו, ועל הלקוח לעשות בו שימוש אישי (ולא מסחרי) בלבד בהתאם לתנאי תקנון זה.
  • הלקוח מתחייב שלא לבצע ולא לנסות לבצע שינוי כלשהו באתר ו/או העתקה ו/או תרגום ו/או הורדה של חומר האגור באתר לרבות בדרך של: "Peep-Link", "Robot" ,"PageScrape" ,"Spider" ו/או כל שיטה אחרת, אלגוריתם או תהליך ידני דומה, ולא להוריד או להעתיק ו/או להעביר לאחר חומר שאגור באתר שאינו מיועד להורדה ו/או העברה ו/או לא לנסות לקבל גישה לעסקאות שבוצעו על ידי אחרים באמצעים כלשהם ו/או לא לבצע פעולה כלשהי העלולה לפגוע בקניינה הרוחני של החברה, לפגוע בפרטיות לקוחות אחרים ו/או לשנות מידע באתר ו/או להזיק לאתר ו/או ללקוחות האתר.
  • שימוש שאינו ראוי באתר ובתכניו ו/או שימוש באתר ובתכניו בניגוד להוראה מהוראות תנאי תקנון זה, מהווה הפרה יסודית של התקנון. החברה תהא רשאית לסרב להעניק ללקוח גישה לאתר, לפי שקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת. אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל סעד חוקי העומד לרשות החברה בגין הפרת תנאי ו/או הוראה כלשהיא, מתנאי תקנון זה
  • אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב וכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן).
  • השם nooma וכן שם המתחם (domain name) של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של החברה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.
  • ככל שיש סימני מסחר (לרבות תמונות, שרטוטים וכדומה) שנמסרו לפרסום על-ידי החברות המציעות מוצרים ושירותים למכירה באתר, כי אז סימני המסחר הנם רכושן של אותן חברות ואין להשתמש בהם ללא הסכמתן.

 

 1. מדיניות הפרטיות באתר
  • הפרטים האישיים שיימסרו על-ידי הלקוח באתר, לרבות במסגרת מילוי טופס ההרשמה, כל נתון אחר שיימסר, יופק או יעובד על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודות הלקוח שהגיע ו/או יגיע לידיעת החברה, במסגרת השימוש באתר ("פרטי הלקוח") יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של החברה, כמפורט להלן. בתקנון זה, הביטוי "פרטי הלקוח" כולל כל מידע אישי הנאסף על-ידי החברה או נמסר לה על-ידי הלקוח ו/או מי מטעמו, שבאמצעותו ניתן באופן סביר לזהות את הלקוח ו/או מידע המוגן על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות"), לרבות, אך לא רק, שם פרטי, שם משפחה, מס' תעודת זהות, כתובת מגורים, מספר טלפון, תאריך לידה, כתובת  דואר אלקטרוני, מוצרים שהזמנת, זיהוי מקום, תחומי עניין, אמצעי תשלום, מידע נוסף בעת יצירת קשר ותכתובת של הלקוח עם החברה, וכיו"ב.
  • החברה לא תמסור את פרטי הלקוח, אלא בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: (א) אם תידרש לעשות כן על-פי צו שיפוטי או לפי דין; (ב) אם תקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו על-ידי הלקוח ו/או מי מטעמה ובכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הלקוח לבין החברה ו/או מי מטעמה; (ג) אם תארגן החברה את פעילותה במסגרת גוף אחר וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילותה עם פעילותו של גוף אחר - החברה תהיה זכאית להעביר לגוף האחר הנ"ל את פרטי הלקוח ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו, כפי שתהא בתוקף מעת לעת; (ד) אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה החשד כי הלקוח (לרבות מי מטעמו) ביצע מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם; (ה) אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה חשד כי הלקוח ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה; (ו) אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה החשד כי הלקוח הפר איזה מתנאי התקנון ו/או כל הסכם עם החברה ו/או מי מטעמה; (ז) אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה חשד כי הלקוח ביצע מעשה ו/או מחדל העשויים לפגוע בחברה, במי מטעמה, בצדדים שלישיים כלשהם לרבות בלקוחות אחרים; (ח) אם וככל שהדבר יידרש לצורך פעילות החברה, כגון העברת פרטים לעובדים, לקבלני משנה ולגופים אחרים השותפים או המעורבים בהפעלת האתר ובכלל זה משלוח פניות בדיוור ישיר ללקוח. ללקוחות לא תהיה טענה או דרישה כלפי החברה בקשר למסירת פרטיהם כאמור והם לא יטענו בדיעבד כי לא נתנו הסכמתם לעניין זה.
  • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הלקוח מסכים לכך שהחברה תהיה רשאית להעביר, על-פי שיקול דעתה, את פרטי הלקוח אל מחוץ לגבולות ישראל, הגם שדין המדינה אליה יועברו ו/או בה יאוחסנו פרטי הלקוח מבטיח רמת הגנה שונה מרמת ההגנה על מידע הקבועה בדין הישראלי.
  • מילוי טופס ההרשמה או השימוש באתר ובשירותים המוצעים בו מהווה הסכמה של הלקוח לכך שפרטי הלקוח יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של החברה ו/או מי מטעמה (לרבות רישום מאגרי המידע כאמור), וכי ייעשה בפרטי הלקוח שימוש בהתאם למטרות הבאות: (א) לצרכי תפעול האתר ומתן השירותים ללקוחות, לרבות לצרכי יצירת קשר עם הלקוח כאשר החברה סבורה שקיים צורך בכך לצורך מתן השירותים; (ב) למטרות שיווק, פרסום, קידום מכירות ומכירות ולמטרת פניה ללקוח בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא החברה לנכון (לרבות בכתב, בדפוס, בטלפון, הודעת טקסט, בפקסימיליה, בדרך ממוחשבת או באמצעי אחר), כפוף לקבלת ההסכמות הנדרשות לפי הדין; (ג) לצרכי עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי (לרבות מסירת נתונים סטטיסטיים ו/או מצרפיים לא מזהים לצדדים שלישיים), עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר לנושא שיווקי; (ד) לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות וליצירת קשר כאשר החברה סבורה שקיים צורך בכך לצורך מתן השירותים או אספקת המוצרים או לצורך קיום הוראות אחרות על-פי דין; (ה) לשם התגוננות מפני תביעות, דרישות וטענות נגד החברה ו/או מי מטעמה וכן נגד צדדים שלישיים אחרים; ו- (ו) למילוי חובותיה של החברה לפי הדין ו/או בהתאם לדרישת רשויות ו/או טריבונל משפטי. שימוש  בפרטי הלקוח למטרות הנ"ל לא ייחשב כפגיעה בפרטיות.
  • מובהר בזאת כי הלקוח אינו מחויב למסור מידע אודותיו, אולם ללא מסירת פרטי הלקוח לחברה ו/או למי מטעמה לא תוכל להשתמש באתר ובשירותיו והחברה לא תוכל לטפל כראוי בהזמנתך ו/או בפנייתך אליה.
  • הלקוח מצהיר ומסכים לכך כי מסירת פרטי הלקוח נעשית על פי רצון הלקוח, החופשי והמלא, וכי עצם מסירת הנתונים על ידי הלקוח, מהווה הסכמה מצד הלקוח להתיר לחברה ו/או למי מטעמה להשתמש במידע שנמסר על ידו, בכפוף לתקנון זה ולהוראות הדין החל. הלקוח מסכים ומצהיר כי שימוש כאמור לא ייחשב כפגיעה בפרטיותו מצד החברה ו/או מי מטעמה.
  • האתר עשוי לעשות שימוש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים ולצרכי אבטחת מידע. החברה עשויה אף להיעזר ב-Cookies שמקורם בצדדים שלישיים, בהם Google Analytics ורשתות חברתיות אשר נועדו עבור הצגת מודעות בדבר מוצרים או שירותים בהתבסס על פעילויותיו השונות של הלקוח ברחבי האינטרנט ואתרים ושירותים אחרים בהם ביקר, ועוד. העוגיות יכולות להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש על מנת לבחון אפשרות להסיר את אופציית העוגיות. נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר.
  • חלק מהמידע שנאסף אודות הלקוחות במסגרת השימוש באתר ו/או ההתקשרות מול החברה אינו מזהה אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטי הלקוח. זהו מידע סטטיסטי ו/או מצטבר. לדוגמה, פרסומות שקרא הלקוח באתר, העמודים שבהם צפה, ההצעות והשירותים שעניינו אותו, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית ועוד. החברה תהיה רשאית לעשות שימוש במידע כאמור ללא הסכמת הלקוח (לרבות העברת המידע לצדדים שלישיים) בהתאם לשיקול דעתה של החברה, ובמסגרת השימוש כאמור לא תיחשף זהות הלקוח ללא הסכמתה ו/או שלא בהתאם למדיניות פרטיות זו.
  • על-פי חוק הגנת הפרטיות, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על-ידי בא-כוחו שקיבל לשם כך ממנו רשות בכתב או על-ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחקו. אם בעל המאגר סירב, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. פנייה כזאת יש להפנות לחברה, באמצעות דואר אלקטרוני: nooma.bamboo@gmail.com.
 2. אבטחת מידע
  • החברה עושה כל שביכולתה על מנת לשמור על סודיות המידע ופרטיות הלקוחות. האתר מאובטח באמצעי אבטחה מקובלים. יחד עם זאת, תמיד קיים סיכון של חדירה למידע המצוי ברשת.
  • החברה משתמשת בחברת קרדיט גארד, חברת סליקת כרטיסי אשראי ואבטחה המובילה בישראל לצורך בדיקת ואבטחת המידע.  קרדיט גארד עומדת בתקנים קפדניים של סטנדרטים ונהלי אבטחת מידע לפי דרישת חברות האשראי תקן PCI Level 1.
  • תקני האבטחה שהאתר עומד בהם נועדו להגן על הלקוחות וחברות האשראי. שימוש ב-PCI DSS מעלה משמעותית את רמת האבטחה ולכן מסייע בטיפוח האמון של משתמשי סליקה אונליין בשימוש בכרטיסי אשראי. חברת קרדיט גארד משתמשת בשרותי חברת קומסק, המתמחה באיתור פרצות ברשת, חשיפת החורים במערכת מחשוב האתר והשרתים, וחסימתם מפני פריצות וחדירה מבחוץ. שירות ההסמכה לתקן כולל את כמות ומגוון הבדיקות הרב ביותר ברמת התקן הגבוהה ביותר רמה 1.
  • כמו כן, האתר מאובטח באמצעות פרוטוקול SSL, כלומר כל התקשורת שבין הדפדפן (אצל הלקוח) לאתר (כלומר שרת האינטרנט המאחסן את העמודים) הינה מוצפנת כך שלא ניתן לפענח בצורה סטנדרטית את המידע המועבר בין הדפדפן לאתר.
  • במקרים שאינם בשליטה ו/או נובעים מכוח עליון, החברה לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמה, אם מידע יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
  • החברה עושה מאמץ לספק ללקוחות שירות תקין ובאיכות גבוהה. יחד עם זאת, החברה אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי הנהלת האתר המפעילים את האתר ו/או החברה, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר - אצל החברה ו/או  אצל מי מספקיה.
 3. שונות
  • תקנון זה יפורש ויבוצע על פי דיני מדינת ישראל. לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב תהא סמכות השיפוט הבלעדית והיחידה בכל מחלוקת ו/או עניין הקשורים לתקנון זה.
  • מובהר כי הימנעות מפעולה במקרה או במקרים של הפרה או הפרות של תקנון זה על ידי הלקוח, לא תחשב כהסכמה או כוויתור מצד החברה על זכויות ולא ילמדו מהם גזירה שווה לגבי מקרים דומים או לגבי מקרים אחרים.
  • אם רשות מוסמכת תפסוק כי תנאי מתנאי תקנון זה אינו חוקי, אינו תקף או בלתי אכיף, יישמרו תוקפם וחלותם המלאים של שאר תנאי התקנון.
  • כותרות הסעיפים הינם לנוחות בלבד ואין להשתמש בהן לפרשנות כלשהי.

 

תאריך עדכון אחרון: __________